Privaatsuspoliitika

Kasak Solutions OÜ, registrikoodiga 12772558, aadressiga Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Vabaduse pst 174b (edaspidi: KS) ja klient, kes vormistab KS veebikeskkonnas (www.kasaksolutions.ee; edaspidi: Veebikeskkond) tellimuse (edaspidi: Klient), sõlmivad käesolevaga veebikeskkonna kasutamise kokkuleppe alljärgnevatel tingimustel (edaspidi: Kasutustingimused- ja privaatsustingimused).

VEEBIKESKKONNA OLEMUS

1.1 Kasak Solutions OÜ korraldab avalike konverentse, seminare, koolitusi ning teisi organisatsioonidele suunatud sündmusi (edaspidi: Sündmused).

1.2 Veebikeskkond on KS poolt loodud ja hallatav internetipood, kus Klientidel on võimalik registreerida ennast Sündmusele ning tasuda Sündmusel osalemise tasu (edaspidi: Tasu).

ÜLDSÄTTED

2.1 Kasutustingimused kehtivad veebikeskkonna vahendusel Sündmustele registreerimisel ja Tasu maksmisel.

2.2 KS’l on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ja täiendada. Kasutustingimuste muudatustest teavitatakse Kliente veebikeskkonna teel.

VEEBIKESKKONDA SISENEMINE JA TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1 Ostu tegemiseks tuleb Kliendil Veebikeskkonnas esitada Tellimus (edaspidi: Tellimus).

3.2 Tellimuse esitamiseks Klient:

3.2.1 valib talle sobiva Sündmuse;

3.2.2 sisestab lahtritesse nõutavad andmed (nimi, amet, ettevõte, telefoninumber ja e-posti aadress);

3.2.3 tähistab linnukesega nõustumist müügi- ja privaatsustingimustega; ning vajutab nuppu „Esita tellimus“.

3.3 Tellimuse esitamise järgselt kuvatakse Kliendile sisestatud andmed, Tellimuse sisu, Tellimuse lõplik hind (Tasu suurus), käibemaksu suurus ning pakutavad maksevõimalused.*

3.4 KS ei vastuta Tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mistahes muude tagajärgede eest.

TASU

4.1 Tellimuse eest saab Klient tasuda kas arvega või pangalingiga alljärgnevalt:*

4.1.1 arvega tasumisel edastatakse Kliendi e-posti aadressile arve Tasu osas, mille Klient kohustub tasuma arves märgitud tähtajaks ning arveldusarvele;

4.1.2 pangalingiga tasumisel suunatakse Klient edasi Kliendi panga arvelduskeskkonda. Pärast Tasu maksmist peab Klient vajutama nupule „tagasi kaupmehe juurde“;*

4.2 Klient kontrollib enne tasumist, et Tellimuses kajastatud Sündmused, osalejad ja hinnad vastavad tema tegelikule soovile.*

4.3 Tasu on väljendatud eurodes ja sellele lisandub käibemaks.

4.4 Tellimuse tasumise kohta saadab KS Kliendile e-kirja koos Tellimuse kinnitusega. Kui Tellimuse kinnituses on vigu (mittesoovitud Sündmused, valed osalejad vmt), on Klient kohustatud viivitamata ühendust võtma KS klienditeenindusega numbril +372 6580870 või e-postiaadressil info@kasaksolutions.ee

MAKSEVÕIMALUSED JA TAGASTUSED

5.1 Tellimuse eest saab tasuda Veebikeskkonnas näidatud viisidel (arve alusel ülekandega, pangakaardiga*). Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt Kliendi ja pangakaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

5.2 Kõik tagastused, mida KS teeb Kliendile, tehakse Kliendi samale arvelduskontole, millelt Tellimuse eest tasuti.

TAGANEMISÕIGUS

6.1 Kliendil on õigus tellimusest taganeda 14 päeva jooksul peale müügilepingu sõlmimist aga mitte hiljem kui 7 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (100% Tasu tagastatakse Kliendile) ning osaline taganemine müügilepingust on võimalik kuni 3 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile).

6.2 Tellimusest taganemiseks esitab Klient KS’le e-kirja teel taotluse (info@kasaksolutions.ee), milles märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

VASTUTUS

7.1 KS ja Klient vastutavad teineteise ees Kasutustingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2 Klient vastutab Veebikeskkonnas esitatud andmete õigsuse eest. Kui Klient esitab puudulikud või ebakorrektsed andmed, ei vastuta KS sellest tingitud tagajärgede eest ning KS’l on õigus nõuda Kliendilt sellest tingitult tekkinud kahjude hüvitamist.

KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

8.1 KS töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub isikuandmete töötlemisel alati Kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest.

8.2 KS eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast.

8.3 KS’i kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

8.3.1 Seaduslikkus. Isikuandmete töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus

8.3.2 Õiglus. Isikuandmete töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Kliendil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas isikuandmeid töödeldakse;

8.3.3 Läbipaistvus. Isikuandmete töötlemine on Kliendile läbipaistev;

8.3.4 Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;

8.3.5 Minimaalsus. Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmete töötlemisel lähtub KS minimaalse töötluse põhimõttest ning kui isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis isikuandmed kustutatakse;

8.3.6 Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed parandatakse või kustutatakse esimesel võimalusel;

8.3.7 Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Kliendi tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse.

8.3.8 Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid;

Isikuandmete töötlemise ulatus ja alused

8.4 Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt kokkuleppe sõlmimisel (ees- ja perekonnanimi, amet, ettevõte, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number*). KS töötleb Kliendi isikuandmeid Sündmuse korraldamiseks ja osalemisõiguse müümiseks – isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud kokkuleppe täitmiseks.

8.5 Juhul kui klient on nõustunud KS kasutus- ja privaatsustingimustega töötleb KS Kliendi isikuandmeid ka turundusmaterjalide ja pakkumiste esitamise otstarbel. Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kliendi antud nõusolek.

8.6 Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Kasak Solutions OÜ, registrikoodiga 12772558, aadressiga Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Vabaduse pst 174b.

8.7KS ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:

8.7.1 e-kirjade edastusteenuse pakkuja, juhtudel kui KS edastab Kliendile turundusmaterjale ja pakkumisi;

8.7.2 veebikeskkonna arendajale osas, milles see on vajalik selle tõrgeteta toimimise tagamiseks.

8.7.3 KS on isikuandmete vastutav töötleja, KS edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

8.8 Punktis 5.1 sätestatud juhtudel töödeldakse Kliendi isikuandmeid eranditult Sündmuse korraldamise ja osalemisõiguse müümise otstarbel ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu KS.

8.9 KS ei töötle Kliendi kaardiandmeid.

Isikuandmete säilitamine

8.10 Kliendi isikuandmeid säilitatakse:

8.10.1 tähtajatult kuni nõusoleku tagasivõtmiseni Kliendi poolt osas, milles KS töötleb isikuandmeid sooduspakkumiste edastamiseks.

Kliendi õigused isikuandmete töötlemisel

8.11 Kliendil on igal ajal õigus pöörduda KS poole (info@kasaksolutions.ee), et teostada enda seadusest tulenevaid õiguseid:

8.11.1 õigus taotleda juurdepääsu Kliendi kohta käivatele isikuandmetele;

8.11.2 õigus nõuda andmete parandamist;

8.11.3 õigus nõuda andmete kustutamist;

8.11.4 õigus piirata isikuandmete töötlemist;

8.11.5 õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;

8.11.6 õigus nõuda isikuandmete ülekandmist;

8.11.7 õigus, et Kliendi kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel;

8.11.8 õigus nõusoleku tagasivõtmisele;

8.12 Kui Klient on avaldanud soovi saada KS uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, vajutades iga pakkumise juures näidatud vastavale lingile või saates vastavasisulise teavituse KS e-posti aadressile info@kasaksolutions.ee.

KLIENDITEENINDUS

9.1 Küsimuste ja pretensioonide korral palume pöörduda KS klienditeeninduse poole: Kasak Solutions OÜ, e-post: info@kasaksolutions.ee, telefon: +372 56782938

Scroll to Top

Liitu meie väärtuskirjaga

Võta ühendust

Tasuta konsultatsioonile registreerimine