Strateegilise planeerimise töötuba: „Kuidas minna ühiselt selges suunas ja saavutada eesmärgid?“

Strateegilise planeerimise töötoa eesmärk on aidata ettevõtetel kujundada ja saavutada pikaajalisi eesmärke. Koos seatud ja üheselt mõistetav visioon edasiseks tegevuseks võimaldab töötajatel ühiselt kujundada ettevõtte tulevikku ning mõista enda rolli ja panuse vajalikkust soovitud eesmärkide saavutamisel.

Töötoa sisu

Strateegilise planeerimise töötuba lähtub strateegilise juhtimise peamistest sammudest, mis aitavad seada prioriteete, jaotada ressursse ja tagada, et kõik töötavad ühiste eesmärkide nimel.

Visioon, missioon, väärtused ja eesmärgid

  • Kaasame kõik osapooled ja loome ühise nägemuse soovitud tulevikust 20XXi aastaks.
  • Mõtestame lahti ja viime visiooniga kooskõlla ettevõtte missiooni, väärtused ja kuvandi.

Hetkeolukorra analüüs

  • Viime läbi ettevõtte hetkeolukorra analüüsi, kaardistamaks tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud.
  • Kaardistame olulisemad strateegilised tegevusvaldkonnad ja nende prioriteetsuse.

Strateegiliste eesmärkide sõnastamine

  • Sõnastame strateegilised eesmärgid ning määrame kindlaks olulisemad tulemuslikkuse võtmenäitajad (KPI e key performance indicators).

Strateegia kujundamine

  • Töötame välja strateegilise tegevuskava, mis annab selged suunised, kuidas seatud eesmärke saavutada.
  • Paneme paika kindlad kuupäevad, tegevused ja vastutajad.

Strateegia rakendamine

  • Loome ühise arusaama strateegia elluviimisest ettevõtte kõikidel tasanditel ning selle eduteguritest.
  • Planeerime strateegia rakendamise jälgimise ja hindamise protsessi.

Tulemuseks on strateegiline visioon ja eesmärgid. Selgelt sõnastatud ja üheselt mõistetav visioon, mis on kooskõlas ettevõtte missiooni, kuvandi, väärtustega ning eesmärkidega.

Meeskonnal on ühine siht, osates koostöös tulemusi märgata ja hoides fookust edasiviival mõtteviisil.

Tagasiside muutub edasisideks, sest luuakse süsteem, mis aitab strateegiat jooksvalt tegelikele tulemustele ja muutuvatele asjaoludele kohandada.

Dokumenteeritud strateegiline plaan koos tegevuskavaga.

Metoodika

Töötuba disainitakse ettevõtte unikaalsest vajadusest lähtuvalt ning selles kasutatav metoodika on kohaldatav.

Teemade käsitlemisesse kaasatakse kõik osalejad ja nende individuaalne arvamus, millest arutelude ja grupitööde käigus formuleeritakse ühine nägemus.

Interaktiivsete loovtehnikate kaudu suunatakse osalejaid mõtlema raamist välja ja keskenduma lahendustele.

Strateegilise planeerimise töötuba viib läbi Kasak Solutions OÜ koostööpartner Kaire Valge. Loe Kaire Valge kohta rohkem siit.

Oleme alati valmis teid jooksvalt aitama strateegilise plaani elluviimisel.

Scroll to Top

Tasuta konsultatsioonile registreerimine

Liitu meie väärtuskirjaga

Võta ühendust